Styrdokument

RFSL

Här nedan finns de dokument som personal och styrelse på RFSL Rådgivningen Skåne ska känna till och använda som stöd och riktlinjer i våra uppdrag:

Nationella dokument för RFSL

Uppförandekod

Vision, uppdrag & grundprinciper

Mål för samhällsförändring

Whistleblower-policy

Framtidsrapporten

Arbetsgivarpolicy

Etiska riktlinjer för kvalificerade stödpersoner

Lokala dokument för RFSL Rådgivningen Skåne

Stadgar

Delegationsordning

Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete

Lönepolicy

Friskvårdspolicy

Årshjul

Befattningsbeskrivning för verksamhetschef

Befattningsbeskrivning för ekonomiansvarig tjänsteperson

Lokalt avtal för övertidsersättning

Samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackklubb

Kollektivtalet

Bransch- och löneavtal 2020-2023